Kvalitet och miljö

Vi på Invex fokuserar på långsiktigthet. Vi tycker att det är bra att det ställs hårdare miljökrav på oss företag. Alla har ett ansvar för vår gemensamma framtid och dessutom ser vi en ökad medvetenhet om dessa frågor hos kunderna när det gäller materialvalen.

Invex inriktar sig på produktutveckling, materialhantering och transporter med tonvikt på konsekvenserna för miljön. Vi deltar aktivt i våra kunders produktutveckling genom att erbjuda alternativa material och konstruktionslösningar med mindre påverkan på miljön. Genom bättre materialutnyttjande och effektivare produktion kan en ökad verkningsgrad uppnås vilket ytterligare minskar miljöpåverkan. Vi har under en lång tid arbetat med att höja kvalitén och ständigt minska vår miljöpåverkan.

Environment

Vi arbetar efter och följer de för Sverige satta nationella miljömålen. 

Miljöpolicy

Invex miljöpolicy: (kommuniceras via intranet och internet)

Vår miljöbelastning består främst av att förbrukning av ändliga resurser sker (råvaror och energi) vid tillverkning av de produkter vi köper och säljer. Då sker också CO2 utsläpp. För att minska vår miljöbelastning har vi, utifrån vår miljöutredning, identifierat ett antal relevanta aspekter som vi kan påverka. Utifrån det har vi specificerat ett antal punkter som ingår i vårt miljöbehandlingsprogram med syfte att minska vår belastning och dessa riktlinjer följer vi och redovisar löpande som en del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Vi följer och uppdaterar vår verksamhet enligt de lagar och regler som är relevanta för verksamheten. Vårt ledningssystem omfattar hela verksamheten i Göteborg. 

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy (kommuniceras via intranet och internet)

Att vara och förbli en konkurrenskraftig leverantör av halvfabrikat i metaller och stål kräver att vi:

  • Levererar på överenskommen leveranstid till avtalade villkor
  • Utvecklar arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och uppmuntrar ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser. 
  • Tillför resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Ställer höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast väljer de som ur totalsynpunkt uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster. 
  • Ständigt arbetar med att bli bättre och vassare som samarbetspartner till både kunder och leverantörer. 
  • Återkommande stämma av ovan beskrivna ambition med vår kundkrets. 
Bureau Veritas logo

Certifikat

Ett avgörande steg togs när vi anslöt oss till kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Därefter gick vi ett steg vidare med miljöledningssystemet ISO 14001. Att ständigt följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör verksamheten, är mycket viktigt för oss. Målet är en helhetssyn där miljö, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och teknik sammanvägs.

Invex är certifierade av Bureau Veritas enligt kvalitet 9001 samt miljö 14001. Vi är med i Achilles, inköpsmodul mot Offshore Industrin. Arbete pågår också för certifiering enligt AS 9120 för Aerospace Industrin.

Länkar certifikat:

SS-EN ISO 14001:2015
SS-EN ISO 9001:2015
Annex